นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR CODE
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และสารสนเทศการออกและเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563
คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม อวานี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563