นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR CODE
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564
คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หนังสือเชิญประชุม E-EGM 1/2564 พร้อมเอกสารแนบ
เอกสาร หลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.