นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม E-EGM 1/2564 พร้อมเอกสารแนบ
เอกสาร หลักฐาน วิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.