นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ครอบครัวธนวริทธิ์* 447,227,860 66.59
  นายธนากร ธนวริทธ 357,677,860 53.26
  นางสาวชวนา ธนวริทธ 89,550,000 13.33
2. นายพงศา ไพรัชเวทย์ 31,250,000 4.65
3. นายสุวัฒน์ โรจนสุนทรา 7,460,000 1.11
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 6,226,330 0.93
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,549,963 0.83
6. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 5,050,000 0.75
7. นายชุมพล ลีลาวดี 4,008,400 0.60
8. นางสาวนันทิญา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 3,672,100 0.55
9. นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ 3,600,000 0.53
10. อื่น ๆ 157,587,569 23.46
  รวม 671,632,222 100.00

หมายเหตุ: * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด