นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/62

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธนากร ธนวริทธิ์ 291,099,900 51.98
2. นางสาวชวนา ธนวริทธิ์ 78,720,000 14.06
3. ดญ.สิริกร ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59
4. ดญ.กชพรรณ ธนวริทธิ์ 20,090,000 3.59
5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 5,020,000 0.90
6. นางโสภิศ แก้วสว่าง 4,400,000 0.79
7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 2,814,800 0.50
8. นายเปาว์ บูรณพงษ์ศักดิ์ 2,600,000 0.46
9. นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ 2,300,000 0.41
10. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 2,287,000 0.41