นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ครอบครัวธนวริทธิ์* 393,709,600 70.31
  นายธนากร ธนวริทธ 295,409,600 52.75
  นางสาวชวนา ธนวริทธ 98,300,000 17.55
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,209,053 2.54
3. นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์ 12,547,700 2.24
4. บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝาก 5,480,800 0.98
5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 5,422,300 0.97
6. นายสุวัฒน์ โรจนสุนทรา 4,600,000 0.80
7. นายวัชระ หาญชาญชัย 3,384,800 0.60
8. นางเมตตา ธีรกรรัชช์ 3,000,000 0.54
9. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ 3,000,000 0.54
10. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 2,950,000 0.53
11. อื่น ๆ 111,695,747 19.95
  รวม 560,000,000 100.00

หมายเหตุ: *รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกันบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด ทุนที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด