นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบ
ผลประกอบการ
เงินปันผลจาก
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/64 -
26/01/64 27/01/64 17/03/64 หุ้นปันผล 10:1 หุ้น 01/01/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
และกำไรสะสม
26/01/64 27/01/64 17/03/64 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
และกำไรสะสม
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/10/63-31/12/63 -
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62 -