ALL INSPIRE DEVELOPMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผู้พัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานที่มีศักยภาพในการซื้อ ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่ดีของแบรนด์และสินค้าของบริษัทฯ แก่ลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์และเท่าทันต่อยุคสมัย ภายใต้แนวคิด “Class of Living : ชีวิตที่มีระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง”

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยคุณธนากร ธนวริทธิ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแบบแนวสูงและแบบแนวราบ รวมไปถึงธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 410 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ประกอบด้วย 1) บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด (“Thai D”) 2) บริษัท ไรส์ เอสเตท จำกัด (“RISE”) 3) บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (“ALL Prop”) 4) บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จำกัด (“ALL Lux”) และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (“ALL Hoosiers”) 2) บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (“AHJ Ekkamai”) และ 3) บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จำกัด (“AG Thonglor”) (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”)

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงบันดาลใจทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีในการอยู่อาศัยและมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย

พันธกิจ

กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการดำรงชีวิตทุกความต้องการของลูกค้าและเป็น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน

คณะผู้บริหาร

นายธนากร ธนวริทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมชาย ชาญธนเวทย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวชวนา ธนวริทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ

นายดุษฎี เล็กยิ้ม

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

นายรวิสุต บุญอาภา

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด

นายพิพัฒณ์ นิยะถิรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย

 1. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม
  • โครงการภายใต้ชื่อ “The Excel” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง เป็นคนรุ่นใหม่และอยู่ในวัยทำงานที่สามารถเป็นเจ้าของได้แทนการเช่าห้องชุด
  • โครงการภายใต้ชื่อ “RISE” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมทั้งแบบ Low Rise และ High Rise เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง – ระดับบน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทำงานที่เน้นความทันสมัยและความสะดวกสบายเป็นหลัก
  • โครงการภายใต้ชื่อ “Impression” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Luxury โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน – ระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง
 2. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ประเภททาวน์โฮม ภายใต้ชื่อ “The Vision” เป็นโครงการทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5-5.5 เมตร เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง - ระดับกลางบน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเหมือนบ้านเดี่ยว และเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัว
 3. ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าในการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับตลาดต่างประเทศทั้งของกลุ่มบริษัทและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ซึ่งเป็นลูกค้าต่างชาติที่มีความต้องการและสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง
 4. ธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย ภายใต้ชื่อ “Rise Venture”
 5. ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกบ้านหรือลูกค้าได้รับความพอใจและประสบการณ์ที่ดีในการซื้อโครงการของบริษัทฯ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

โครงสร้างรายได้
(ปี 2561)

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวมและกำไรสุทธิ
(2558 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ
(2558 - 2561)

หน่วย : %

กลยุทธ์

01

การมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ในรัศมีสถานีขนส่งมวลชนระบบรางและทำเลอื่นที่มีศักยภาพ

02

การพัฒนาและออกแบบโครงการที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้จริง

03

การพิจารณาโอกาสการลงทุนและซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย

หนังสือชี้ชวน เสนอขายหลักทรัพย์ฯ