นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565
22 กรกฎาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ALL-W1
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ALL-W1
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ALL-W1
การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เปลี่ยนแปลงวันกำหนด Record Date กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 (แก้ไข)