นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมคงเดิม (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมคงเดิม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ครั้งที่ 2