นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป โดยยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมคงเดิม (แก้ไขครั้งที่ 2)