นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การปรับสิทธิของ ALL-W1
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ALL และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ALL-W1
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
รายงานการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
ยกเลิกวาระการเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
แจ้งกรรมการลาออก