นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (งดจ่ายปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ALL-W1)
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)