นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 585.0 1,284.0 2,546.2 6,010 7,631.62
หนี้สินรวม ล้านบาท 185.6 873.5 2,058.4 5,238 5,651.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 399.5 410.5 487.8 772 1,980.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ล้านบาท 560.00
รายได้รวม ล้านบาท 108.8 412.3 695.8 2,300 2,918.22
กำไรสุทธิ ล้านบาท 3.6 11.0 80.8 343 501.09
กำไรต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.01 0.02 0.14 0.61 0.98
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 0.61 1.18 4.22 6.4 10.20
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.89 2.72 17.99 48.6 36.41
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.25 2.63 11.31 14.7 17.17