นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส 3/2562
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 585.0 1,284.0 2,546.2 6,010 6,645
หนี้สินรวม ล้านบาท 185.6 873.5 2,058.4 5,238 4,819
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 399.5 410.5 487.8 772 1,825
รายได้จากการขายและการบริการ ล้านบาท 108.8 412.3 695.8 2,300 2,031
ต้นทุนขายและบริการ ล้านบาท 69.5 263.2 365.7 1,348 1,327
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ล้านบาท 3.6 11.0 80.8 343 342
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 36.11 36.17 47.44 41.4 41.6
อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ 3.25 2.63 11.31 14.7 14.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (EPS) บาทต่อหุ้น 0.01 0.02 0.14 0.61 0.69
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.46 2.13 4.22 4.66 1.72
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 0.61 1.18 4.22 6.4 7.2 *
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.89 2.72 17.99 48.6 35.1 *

* Annualized figures