นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

นายรวิสุต บุญอาภา

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท การตลาด Indiana University of Pennsylvania USA
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2557 - ปี 2560 ที่ปรึกษาด้านการตลาด บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เอสบี จำกัด (ธุรกิจให้บริการ)