นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณธนากร ธนวริทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2563 “ออลล์ อินสไปร์” ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ โลกซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวอย่างหนัก ประกอบกับหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง อีกทั้งผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยนานขึ้น นอกจากนี้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวต่ํากว่าที่ประเมินไว้ รวมทั้งมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ทําให้เกิดปัจจัยลบและมีผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมยังคงชะลอตัว เนื่องจากกําลังซื้อจากต่างชาติหายไป และกําลังซื้อภายในประเทศหยุดชะงัก ซึ่งเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ที่ผ่านมานโยบายภาครัฐมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนและฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการ “เพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการ “คนละครึ่ง” และมาตรการ “ช้อปที่มีคืน” ซึ่งจะมีส่วนช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทย รักษาระดับการจ้างงาน และสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก สําหรับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ นโยบายสําคัญที่เข้าช่วยเหลือมี 2 มาตรการ

สําคัญคือ 1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” โดยให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่คํานวณ 2 “มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่อยู่อาศัย” โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจํานองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจํานองในคราวเดียวกัน)สําหรับที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวอาคารพาณิชย์และห้องชุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูและช่วยพยุงธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาดีขึ้นได้ แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือผู้ประกอบการทุกรายต้องเรียนรู้ที่ปรับตัวให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การปรับตัวท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจคือ “การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส” ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินธุรกิจของออลล์ อินสไปร์เริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดสู่การปรับตัว ปรับเปลี่ยนแผนดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและเป็นไปตามสถานการณ์มุ่งเน้นเชิงนโนบายสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง รอบคอบและรัดกุม ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคหรือลูกค้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทุกกลุ่มธุรกิจรวมไปถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องพร้อมรับมือกับความปกติใหม่ หรือที่เรียกว่า “New Normal เพื่อรองรับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม

“AII Together with Passion” จากความท้าทายสู่ก้าวสําคัญของ “ALL” เรายึดมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พร้อมส่งมอบบริการที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง หัวใจสําคัญคือความเป็นมืออาชีพและความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงาน ในการปรับตัวหาวิธีการบรรเทาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของธุรกิจ ที่สําคัญบริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับเด็ก สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดําเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมนําพาทุกท่านก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้ร่วมกัน

สุดท้ายนี้ในนามของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจและทํางานอย่างหนักเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับ “ALL” ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะชื่นชมเส้นทางแห่งความสําเร็จต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไปด้วยกัน