นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร

คุณสุธิดา พันไพศาล

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาบริหาร วิทยาลัยบอสตัน (Boston College)
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 7/2017 (สภาวิชาชีพบัญชี)
  • อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ (TFRS 15, TFRS 16 และ TFRS 9)
  • อบรมผลกระทบและการเตรียมการที่นักบัญชีต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายราคา Transfer Pricing ใหม่
  • อบรม TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่น 1/62
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2562 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2559 – ปี 2561 ที่ปรึกษา บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์