นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นายชาตรี ศิริพานิชกร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 29
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 100/2556
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม