นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นายมนัส แจ่มเวหา

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 71/2549
  • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2012
  • หลักสูตร RCM รุ่นที่ 32/2013
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม
ปี 2556 - ปี 2560 กรรมการ บมจ. ปตท.
ปี 2558 - ปี 2559 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ปี 2556 - ปี 2558 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปี 2555 - ปี 2559 อธิบดี กรมบัญชีกลาง