นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017
  • หลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 7/2017 (สภาวิชาชีพบัญชี)
  • หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี หัวข้อ “การควบคุมภายในองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล”
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (บริษัทร่วมทุน)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2541 - ปี 2559 กรรมการ บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จำกัด (ธุรกิจให้บริการ)