นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวชวนา ธนวริทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

คู่สมรสของนายธนากร ธนวริทธิ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2550 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ จำกัด (ธุรกิจอาหาร)