นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นายธนากร ธนวริทธิ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

คู่สมรสของนางสาวชวนา ธนวริทธิ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรส์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จำกัด (บริษัทย่อย)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (บริษัทร่วมทุน)
ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.พรีซิชั่นเวิร์ค จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จำกัด (ธุรกิจอาหาร)
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด (ธุรกิจอาหาร)