นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการเข้ารับการอบรม
  • ปริญญาโท การเงิน Golden Gate University, San Francisco, USA
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
  • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 82/2010
  • หลักสูตร ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA
  • SASIN and Kellogg School of Management
ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 61 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 61 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
ปี 2557 – 2561 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ปี 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2550 – 2554 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปี 2548 – 2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด