นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายธนากร ธนวริทธิ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวชวนา ธนวริทธิ์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายมนัส แจ่มเวหา

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชาตรี ศิริพานิชกร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ