นักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยคุณธนากร เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยโดยเริ่มจากประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อโครงการ “The Excel”

โดยเริ่มพัฒนาโครงการ Low Rise โครงการแรกคือ “The Excel Bearing”
ที่ซอยลาซาล 11 บางนา กรุงเทพฯ

ซึ่งได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท คอนโดมิเนียมแบบ High Rise และ Low Rise ภายใต้ชื่อโครงการ “RISE” โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแบบ Luxury Residence ภายใต้ชื่อโครงการ “Impression” และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ภายใต้ชื่อโครงการ “The Vision”

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องต่อไป จึงได้เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อระดมเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ในอนาคต เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 1 ใน 10 รายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และลักษณะการประกอบธุรกิจนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้