นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วย

  1. Thai D บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนขายและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ้องกง เป็นต้น
  2. RISE บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จโดย ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ภายใต้ชื่อ “Rise Venture”
  3. ALL Prop บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
  4. ALL Lux บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภท Luxury
  5. ALL Retail 1 บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า พลาซ่า พื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า

นอกจากนี้ มีกิจการร่วมค้าจำนวน 4 บริษัท คือ

  1. ALL Hoosiers บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ความสูง 8 ชั้น ภายใต้ชื่อของโครงการ “The Excel Hideaway Sukhumvit 50”
  2. AHJ Ekkamai บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลือร้อยละ 29 ถือหุ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings และอีกร้อยละ 20 ถือหุ้นโดย Kyushu Railway Company ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่จัดตั้งมากว่า 130 ปี ประกอบธุรกิจหลักด้านการคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อของโครงการ “Impression Ekkamai”
  3. AG Thonglor 16 บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 62.10 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 62.10 และที่รายงานประจำปี 2563 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 46 เหลืออีกร้อยละ 37.90 ถือหุ้นโดย กราวด์ พร็อพเพอร์ตี้ พีทีอี แอลทีดี เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  4. AJ Charoennakhon บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และที่เหลืออีกร้อยละ 49.00 ถือหุ้นโดย Kyushu Railway Company เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ดังนั้น กลุ่มบริษัทสามารถแสดงได้ตามรูปดังนี้