นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ประกอบด้วย

  1. Thai D บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนขายและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น
  2. RISE บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จโดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ภายใต้ชื่อ “Rise Venture”
  3. ALL Prop บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ
  4. ALL Lux บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภท Luxury
  5. ALL Retail บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ มีกิจการร่วมค้าจำนวน 3 บริษัท คือ

  1. ALL Hoosiers บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ความสูง 8 ชั้น ภายใต้ชื่อของโครงการ “The Excel Hideaway Sukhumvit 50”
  2. AHJ Ekkamai บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และที่เหลือร้อยละ 29 ถือหุ้นโดย Hoosiers Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Hoosiers Holdings และอีกร้อยละ 20 ถือหุ้นโดย Kyushu Railway Company เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อของโครงการ “Impression Ekkamai”
  3. AG Thonglor บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 62.10 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ดังนั้น กลุ่มบริษัทสามารถแสดงได้ตามรูปดังนี้