นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทให้ความสําคัญในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและwนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และwนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ

  1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
  2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
  3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Fair Treatment)
  4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
  5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
  6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

PDF | ไฟล์ ขนาด 2.3 MB.

ดาวน์โหลด