นักลงทุนสัมพันธ์

การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงเปิดโอกาสให้ พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทาง ช่องทางพิเศษและกำหนด กลไกสำหรับคุ้มครอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ว่าการรายงานหรือการให้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆ จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

PDF | ขนาดไฟล์ 540.83 MB.

ดาวน์โหลด