นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นวลพรรณ น้อยรัชชุกร

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รวิสรา อัศวเหล่าวรพงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สุโชติ ถิรวรรณรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

วนิดา ไกสเล่อร์