Investor Relations

Right of Shareholder

เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

  1. ให้กรรมการบริษัท ทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้มีการลงมติแยกแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ต้องจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
  3. ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
  4. ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่สำคัญ และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
  5. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม

ในการบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกการชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนนที่ใช้ในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบันทึกคำถาม คำชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม และผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รวมทั้งการคัดค้านและงดออกเสียงในแต่ละวาระ เปิดเผยผลการลงมติแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้